Categories
Device

How effective are luma’s parental controls

Craig Lloyd is a smarthome expert with nearly ten years of professional writing experience. His work has been published by iFixit, Lifehacker, Digital Trends, Slashgear, and GottaBeMobile. Read more.

How effective are luma’s parental controls

Luma’s home Wi-Fi system is easy to set up and use, and it even comes with basic parental controls that allow you to block inappropriate content from your kids while they surf the web. But it has some…caveats.

Luma’s parental controls work by using Domain Name Service (DNS) filtering, which simply blocks certain web addresses that are known to contain inappropriate content. Luma says that websites are placed into categories and the categories are assigned to different ratings within the Luma app.

First, let’s talk about how to set it up, and then we can talk about its shortcomings.

How to Set Up Luma’s Parental Controls

Luma’s parental controls are pretty barebones, and come with just a basic filtering feature that allows you to set a dial on a scale rated from G to R (just like how movies are rated).

To access Luma’s parental controls, open up the app and tap on the “Filtering” tab in the bottom-right corner of the screen.

How effective are luma’s parental controls

By default, internet access is unrestricted, but by tapping and holding on the white circle toward the bottom and dragging it to a preferred level, your Luma network will begin to block certain websites and content.

How effective are luma’s parental controls

Here’s what each level allows and doesn’t allow, per Luma:

 • G: Only provides access to child-friendly content like Sprout, Disney, or Nick Jr.
 • PG: Provides access to Google, Wikipedia, and other educational or child-friendly content.
 • PG-13: Filters smoking, alcohol, drugs, and violence-themed content.
 • R: Filters cyber-threats, illegal activities, and X-rated content.

If you only want the kids in the house to be subjected to Luma’s parental controls, you can pick and choose which devices on the network will be restricted. Unfortunately, you can’t just tap on a device on the network and choose its content filtering level, but rather you have to add profiles of the people in your household and assign devices to those profiles. So if Johnny has a smartphone and a laptop, you can link those device to his Luma profile.

To add a person, start by tapping on the “People” tab at the bottom of the screen.

How effective are luma’s parental controls

Tap on “Add Person”.

How effective are luma’s parental controls

Type in their name. You can also add a photo and an email address, but they aren’t required. When finished, hit “Add” in the top-right corner.

How effective are luma’s parental controls

Hit “Ok” when the “Success!” pop-up appears.

How effective are luma’s parental controls

Next, tap on the “Assign” tab at the top of the screen.

How effective are luma’s parental controls

Find a device from the list at the bottom that belongs to the person you created a profile for and tap on “Assign”.

How effective are luma’s parental controls

The device will now show up under the “Assigned” section.

How effective are luma’s parental controls

Next, tap on the “People” tab at the top of the screen and select the profile that you want to add parental controls to.

How effective are luma’s parental controls

Tap on “Restrictions”.

How effective are luma’s parental controls

Select “Content Filter”.

How effective are luma’s parental controls

Choose a rating by sliding the white dot along the ratings scale. Hit “Save” in the top-right corner when finished.

How effective are luma’s parental controls

You can also set time limits to restrict how many hours that person has to surf the internet, as well as set time windows where internet access isn’t allowed by selecting “Time Limit” and “Bedtime”, respectively.

How effective are luma’s parental controls

How Effective Is the Content Filtering?

Since Luma uses DNS-based filtering, it’s not the best at blocking out inappropriate content when you want it to. In fact, it’s extremely easy to get around the restrictions.

It will block domain names that are associated with adult content, like PornHub.com and thousands of other blatant porn-centric websites, but sometimes it doesn’t get it right. For example, setting the content filtering to PG still allowed me to go to sites like Playboy.com and Maxim.com, as well as sites that weren’t necessarily adult themed but have NSFW content readily available, like Reddit and Imgur.

Furthermore, I could still do a Google Image search for “porn” and it would show me all kinds of stuff that would be completely inappropriate for someone restricted to a PG rating.

It’s certainly better than not having any parental controls at all, but it does a pretty terrible job for the most part. Hopefully Luma changes things up in the near future and actually makes its content filtering useful.

How effective are luma’s parental controls

Lumas hem Wi-Fi-system är enkelt att installera och använda, och det kommer till och med med grundläggande föräldrakontroll som låter dig blockera olämpligt innehåll från din barn medan de surfar på nätet. Men det har några . tillvägagångssätt.

RELATED: Så här ställer du in Luma Home Wi-Fi-systemet

Lumas föräldrakontroll arbetar genom att använda DNS-filtrering, vilket helt enkelt blockerar vissa webbadresser som är kända för att innehålla olämpligt innehåll. Luma säger att webbplatser placeras i kategorier och kategorierna är tilldelade till olika betyg inom Luma-appen.

Först, låt oss prata om hur man ställer upp det, och sedan kan vi prata om sina brister. Upp Lumas föräldrakontroll

Lumas föräldrakontroll är ganska nakna, och har bara en grundläggande filtreringsfunktion som gör att du kan ställa in en ratt på en skala som är klassad från G till R (precis som hur filmerna betygsätts).

Till öppna Lumas föräldrakontroll, öppna appen och tryck på fliken “Filtrering” längst ned till höger på skärmen.

Som standard är internetåtkomsten obegränsad, men genom att trycka och hålla på den vita cirkeln mot botten och dra det till en föredragen nivå, kommer ditt Luma-nätverk att börja blockera vissa webbplatser och innehåll.

How effective are luma’s parental controls

Här är vad varje nivå tillåter och tillåter inte, per Luma:

How effective are luma’s parental controls

 • : Ger endast tillgång till barn -vänligt innehåll som Sprout, Disney eller Nick Jr. PG
 • : Ger tillgång till Google, Wiki pedia och annat pedagogiskt eller barnvänligt innehåll. PG-13
 • : Filtrer rökning, alkohol, droger och våldsinnehåll. R
 • : Filtrar cyberhots, olagliga aktiviteter, RELATERAT:

Vilka föräldrar behöver veta om webbfiltrering och föräldrakontroll Om du bara vill att barnen i huset ska bli föremål för Lumas föräldrakontroll kan du välja och välja vilka enheter på nätverket kommer att begränsas. Tyvärr kan du inte bara knacka på en enhet i nätverket och välja innehållsfiltreringsnivå, men snarare måste du lägga till profiler av personerna i ditt hushåll och tilldela enheter till dessa profiler. Så om Johnny har en smartphone och en bärbar dator kan du länka den enheten till sin Luma-profil.

För att lägga till en person, börja med att klicka på fliken “Personer” längst ner på skärmen.

Tryck på ” Lägg till person “.

How effective are luma’s parental controls

Skriv in deras namn. Du kan också lägga till ett foto och en e-postadress, men de är inte nödvändiga. När du är klar klickar du på “Lägg till” i det övre högra hörnet.

How effective are luma’s parental controls

Slå “Ok” när popupen “Succes!” Visas.

How effective are luma’s parental controls

Klicka sedan på fliken “Tilldela” längst upp på skärmen .

How effective are luma’s parental controls

Hitta en enhet från listan längst ner som tillhör den person du skapade en profil för och tryck på “Tilldela”.

How effective are luma’s parental controls

Enheten visas nu under avsnittet “Tilldelat”.

How effective are luma’s parental controls

Nästa Klicka på fliken “Personer” längst upp på skärmen och välj den profil som du vill lägga till föräldrakontroll till.

How effective are luma’s parental controls

Tryck på “Begränsningar”.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

Välj en betyg genom att skjuta den vita pricken längs betygskalan. Klicka på “Spara” i det övre högra hörnet när du är klar.

How effective are luma’s parental controls

Du kan också ställa in tidsgränser för att begränsa hur många timmar den personen måste surfa på internet, samt ställa in tidsfönster där internetåtkomst inte är tillåtet genom att välja

How effective are luma’s parental controls

Hur effektivt är innehållsfiltreringen?

How effective are luma’s parental controls

Eftersom Luma använder DNS-baserad filtrering är det inte bäst att blockera olämpligt innehåll när du vill ha det. Faktum är att det är extremt lätt att komma runt begränsningarna.

4 sätt att ställa in föräldrakontroll i ditt hemnätverk Det kommer att blockera domännamn som är associerade med vuxeninnehåll, som PornHub.com och tusentals andra blatanta pornocentriska webbplatser, men ibland får det inte rätt. Till exempel tillåter inställning av innehållsfiltrering till PG mig att fortsätta till webbplatser som Playboy.com och Maxim.com, samt webbplatser som inte nödvändigtvis är vuxna teman men har NSFW-innehåll lätt tillgängliga, till exempel Reddit och Imgur.

Dessutom kunde jag fortfarande göra en Google Image-sökning efter “porr” och det skulle visa mig alla typer av saker som skulle vara helt olämpliga för någon begränsad till ett PG-betyg.

Det är säkert bättre än att inte ha någon föräldrakontroll alls , men det gör ett ganska hemskt jobb för det mesta. Förhoppningsvis förändrar Luma saker inom en snar framtid och gör det faktiskt innehållsfiltrering som är användbart.

How effective are luma’s parental controls

Om du vill ladda ner en app som inte är tillgänglig i ditt land, anslut dig till ett företagsnätverk på vägen, eller var bara säker på offentlig Wi- Fi, du behöver en VPN. Så här ansluter du till en VPN på din Android-telefon. RELATERAD: Vad är en VPN och varför skulle jag behöva? Det är värt att notera att Nexus-enheter har ett inbyggt VPN för att vara säker på offentlig Wi-Fi, och du kan läsa mer om det här.

How effective are luma’s parental controls

Att få en bra PDF-tittare är enklare än någonsin. Moderna webbläsare som Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge kan alla läsa PDF-filer ur rutan, så du kanske inte ens behöver en. Men om du vill ha en separat PDF-tittare, kanske för de avancerade PDF-funktionerna krävs några dokument. Vi har några alternativ.

How effective are luma’s parental controls

Lumas hjemmet Wi-Fi-system er enkelt å sette opp og bruke, og det kommer til og med med grunnleggende foreldrekontroll som lar deg blokkere upassende innhold fra din barn mens de surfer på nettet. Men det har noen . advarsler.

RELATED: Slik setter du opp Luma Home Wi-Fi-systemet

Lumas foreldrekontroll jobber ved å bruke DNS-filtrering, som bare blokkerer bestemte webadresser som er kjent for å inneholde upassende innhold. Luma sier at nettsteder er plassert i kategorier og kategoriene er tilordnet forskjellige vurderinger i Luma-appen.

Først, la oss snakke om hvordan du setter det opp, og så kan vi snakke om sine mangler.

Hvordan sette Lumas foreldrekontroll

Lumas foreldrekontroll er ganske barebones, og kommer med bare en grunnleggende filtreringsfunksjon som gjør at du kan sette en tallerken på en skala som er rangert fra G til R (akkurat som hvordan filmer er vurdert).

Til få tilgang til Lumas foreldrekontroll, åpne appen og trykk på “Filtrering” -fanen nederst til høyre på skjermen.

How effective are luma’s parental controls

Som standard er internettilgang ubegrenset, men ved å trykke og holde på den hvite sirkelen mot bunnen og dra det til et foretrukket nivå, vil ditt Luma-nettverk begynne å blokkere bestemte nettsteder og innhold.

How effective are luma’s parental controls

Dette er hva hvert nivå tillater og tillater ikke, per Luma:

 • G : Bare gir tilgang til barn -friendly innhold som Sprout, Disney eller Nick Jr.
 • PG : Gir tilgang til Google, Wiki pedia og annet pedagogisk eller barnevennlig innhold.
 • PG-13 : Filtre for røyking, alkohol, narkotika og voldsemne.
 • R : Filtre cyber-trusler, ulovlige aktiviteter, og X-vurdert innhold.

RELATERT: Hva foreldre trenger å vite om nettfiltrering og foreldrekontroll

Hvis du bare vil at barna i huset skal bli utsatt for Lumas foreldrekontroll, kan du velge og velge hvilke enheter på nettverket vil bli begrenset. Dessverre kan du ikke bare trykke på en enhet på nettverket og velge innholdsfiltreringsnivå, men heller må du legge til profiler av personene i husstanden og tilordne enheter til disse profilene. Så hvis Johnny har en smarttelefon og en bærbar PC, kan du koble den enheten til sin Luma-profil.

For å legge til en person, start ved å trykke på “Personer” -fanen nederst på skjermen.

How effective are luma’s parental controls

Trykk på ” Legg til person “.

How effective are luma’s parental controls

Skriv inn navnet sitt. Du kan også legge til et bilde og en e-postadresse, men de er ikke påkrevd. Når du er ferdig, trykk “Legg til” øverst til høyre.

How effective are luma’s parental controls

Trykk “OK” når popup-vinduet “Suksess!” Vises.

How effective are luma’s parental controls

Deretter klikker du på “Tilordne” -fanen øverst på skjermen .

How effective are luma’s parental controls

Finn en enhet fra listen nederst som tilhører personen du opprettet en profil for, og trykk på “Tilordne”.

How effective are luma’s parental controls

Enheten vil nå dukke opp under delen “Tilordnet”.

How effective are luma’s parental controls

Neste , trykk på fanen “Personer” øverst på skjermen og velg profilen du vil legge til foreldrekontroll til.

How effective are luma’s parental controls

Trykk på “Begrensninger”.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

Velg en vurdering ved å skyve den hvite prikken langs rangeringskalaen. Trykk på “Lagre” i øverste høyre hjørne når du er ferdig.

How effective are luma’s parental controls

Du kan også angi tidsgrenser for å begrense hvor mange timer denne personen skal surfe på internett, samt sette tidsvinduer der internettilgang ikke er tillatt ved å velge

How effective are luma’s parental controls

Hvor effektivt er innholdsfiltreringen?

Siden Luma bruker DNS-basert filtrering, er det ikke best å blokkere upassende innhold når du vil ha det. Faktisk er det ekstremt enkelt å omgå begrensningene.

RELATED: 4 måter å sette opp foreldrekontroll på hjemmekontoret ditt

Det vil blokkere domenenavn som er knyttet til voksent innhold, som PornHub.com og tusenvis av andre utrolige porno-sentriske nettsteder, men noen ganger blir det ikke riktig. Hvis du for eksempel satt inn innholdsfiltrering til PG, tillot jeg meg til å gå til nettsteder som Playboy.com og Maxim.com, samt nettsteder som ikke nødvendigvis var voksenstemte, men har NSFW-innhold lett tilgjengelig, som Reddit og Imgur.

Videre kunne jeg fortsatt gjøre et Google Image-søk etter “porno”, og det ville vise meg alle slags ting som ville være helt upassende for noen begrenset til en PG-vurdering.

Det er absolutt bedre enn å ikke ha noen foreldrekontroll i det hele tatt , men det gjør en ganske forferdelig jobb for det meste. Forhåpentligvis endrer Luma ting i nær fremtid, og gjør faktisk innholdsfiltreringen nyttig.

How effective are luma’s parental controls

Som med alle sosiale medier, vil noen ganger ha en pause fra Snapchat. Du kan bare logge deg ut, men folk kan fortsatt sende deg meldinger, og de tror du ignorerer dem når du ikke svarer. I stedet er det bedre å deaktivere eller slette kontoen din. Hvis du vil ha en mer permanent løsning, er trinnene de samme.

How effective are luma’s parental controls

Jeg vil vise deg en Tweet min kollega Justin Pot sendte ut. Svært rar, er det ikke t det? Bortsett fra at han ikke faktisk sendte den. Skann sin Twitter tidslinje, og du vil aldri finne den. Jeg gjorde det på 30 sekunder med Tweeterino. Du trenger ikke engang å bruke et bestemt verktøy. Med omtrent et minutt i Photoshop kan jeg slå Justin til USAs president.

How effective are luma’s parental controls

Luma je domácí Wi-Fi systém snadno nastavitelný a používat a dokonce se dodává se základními rodičovskými kontrolami, které vám umožňují zablokovat nevhodný obsah děti při surfování na webu.

SOUVISEJÍCÍ: Jak nastavit systém domácího Wi-Fi systému Luma

Rodičovská kontrola společnosti Luma funguje pomocí filtrování DNS (Domain Name Service), které jednoduše blokuje určité webové adresy jsou známé, že obsahují nevhodný obsah. Luma říká, že webové stránky jsou zařazovány do kategorií a kategorie jsou přiřazeny k různým hodnocením v aplikaci Luma

Nejprve řekněte, jak to nastavit, a pak můžeme hovořit o jeho nedostatcích.

Jak nastavit Up Luma rodičovské kontroly

Luma rodičovské kontroly jsou hezké barebones, a přicházejí jen se základní filtrační funkcí, která vám umožní nastavit číselník na stupnici od G to R (stejně jako jak jsou hodnoceny filmy). přístup k rodičovským ovládacím prvkům společnosti Luma, otevření aplikace a klepnutí na kartu Filtrování v pravém dolním rohu obrazovky.

Ve výchozím nastavení je přístup k internetu neomezený, ale klepnutím a přidržením bílého kruhu směrem dolů a přetáhněte ji na požadovanou úroveň, vaše síť Luma začne blokovat určité webové stránky a obsah.

How effective are luma’s parental controls

Zde je to, co každá úroveň dovoluje a nepovoluje, podle Luma:

How effective are luma’s parental controls

 • -spolehlivý obsah jako Sprout, Disney nebo Nick Jr. PG
 • : Poskytuje přístup ke službám Google, Wiki R
 • : Filtruje kybernetické hrozby, nelegální aktivity, podezřelý obsah, a obsah X. SOUVISEJÍCÍ:
 • Co rodiče potřebují vědět o filtrování webu a rodičovské kontrole Pokud chcete, aby děti v domě byly podrobeny rodičovské kontrole Luma, můžete vybrat a vybrat které zařízení v síti bude omezeno. Bohužel nemůžete jen klepnout na zařízení v síti a zvolit její úroveň filtrování obsahu, ale spíše musíte přidat profily lidí ve vaší domácnosti a přiřadit zařízení k těmto profilům. Takže pokud má Johnny smartphone a notebook, můžete zařízení propojit s jeho profilem Luma

Chcete-li přidat osobu, začněte klepnutím na záložku “Lidé” ve spodní části obrazovky Klepněte na ” Přidat osobu “.

Zadejte své jméno. Můžete také přidat fotku a e-mailovou adresu, ale nevyžadují se. Po dokončení klikněte na tlačítko “Přidat” v pravém horním rohu.

Stiskněte “Ok”, když se objeví vyskakovací okno “Úspěch!”

How effective are luma’s parental controls

Klepněte na kartu Přiřadit v horní části obrazovky

How effective are luma’s parental controls

Najděte zařízení ze seznamu v dolní části, který patří k osobě, pro kterou jste vytvořili profil, a klepněte na “Přiřadit”.

How effective are luma’s parental controls

Zařízení se nyní zobrazí v sekci “Přiřazeno”. , klepněte na kartu “Lidé” v horní části obrazovky a vyberte profil, ke kterému chcete přidat rodičovskou kontrolu.

How effective are luma’s parental controls

Klepněte na “Omezení”

How effective are luma’s parental controls

Zvolte “Filtr obsahu”. posunutím bílé tečky po stupnici hodnocení. Stiskněte tlačítko “Uložit” v pravém horním rohu.

How effective are luma’s parental controls

Můžete také nastavit časové limity, které omezují počet hodin, které má tato osoba surfovat na internetu, a také nastavení časových oken, kdy není povolen přístup k internetu výběrem “Time Limit” a “Bedtime”.

How effective are luma’s parental controls

Jak efektivní je filtrování obsahu?

How effective are luma’s parental controls

Vzhledem k tomu, že Luma používá filtraci založenou na DNS, není to nejlepší, pokud chcete zablokovat nevhodný obsah. Ve skutečnosti je extrémně snadné obejít omezení.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

4 způsoby, jak nastavit rodičovskou kontrolu na domácí síti

How effective are luma’s parental controls

Zablokuje názvy domén, které jsou přidruženy k obsahu pro dospělé, jako je PornHub.com a tisíce dalších nepochopitelných pornografických webových stránek, ale někdy to nedokáže. Například nastavení filtrování obsahu na PG stále umožňovalo procházet na stránky jako Playboy.com a Maxim.com, stejně jako stránky, které nebyly nutně tematikou pro dospělé, ale obsahují obsah NSFW snadno dostupný, například Reddit a Imgur.

How effective are luma’s parental controls

Navíc jsem ještě mohl provést vyhledávání obrázků v Google na “porno” a ukázal by mi všechny věci, které by byly zcela nevhodné pro někoho, kdo je omezený na hodnocení PG.

Je jistě lepší než mít vůbec žádné rodičovské kontroly , ale to je docela strašná práce z velké části. Doufejme, že Luma změní věci v blízké budoucnosti a ve skutečnosti bude filtrování obsahu užitečné.

How effective are luma’s parental controls

Nastavili jste server Plex a nyní jste přemýšleli o tom, že nejlepší zákazník se dívá na váš domácí kino. Odpověď: to záleží SOUVISEJÍCÍ: Jak nastavit Plex (a sledovat filmy na libovolném zařízení) Pro většinu lidí, oficiální Plex Media Player dělá práci v pořádku, najít nedostatek pokročilých nastavení videa a možnosti přizpůsobení omezení.

How effective are luma’s parental controls

Existuje spousta nástrojů pro vytváření screenshotů v systému Windows. Možná však nebude nutné instalovat aplikaci třetí strany. Snipping Tool, který je součástí systému Windows Vista a později, umožňuje vytvářet screenshoty a upravovat a komentovat je. Stručně jsme se zabývali nástrojem Snipping v našich článcích o snímání snímků na téměř jakémkoli zařízení a snímání snímků v systému Windows 10, ale podrobněji se seznámíme s tím, jak ukládat, ukládat, upravovat, komentovat a zasílat e-maily obrazovky a jak přizpůsobit nastavení v nástroji Odstranění.

How effective are luma’s parental controls

“Luma” namų “Wi-Fi” sistema yra lengvai sukonfigūruota ir naudojama, ji netgi apima bazines tėvų kontrolės priemones, kurios leidžia blokuoti netinkamą turinį iš jūsų vaikams, kai jie naršo internete.

SUSIJUSIOS: Kaip sukonfigūruoti “Luma Home” “Wi-Fi” sistemą

“Luma” tėvų kontrolė veikia naudojant Domeno vardo tarnybos (DNS) filtravimą, kuris paprasčiausiai blokuoja tam tikrus interneto adresus Yra žinoma, kad yra netinkamo turinio. “Luma” teigia, kad tinklalapiai priskiriami kategorijoms, o “Luma” programos kategorijoms priskiriami skirtingi įvertinimai.

Pirma, pakalbėkime, kaip jį nustatyti, tada galime kalbėti apie jo trūkumus.

Kaip nustatyti “Luma” tėvų kontrolė

“Luma” tėvų kontrolė yra gana “barebones” ir yra tik pagrindinė filtravimo funkcija, leidžianti nustatyti skambutį pagal skalę nuo G iki R (lygiai taip pat, kaip įvertinami filmai).

Norėdami prieigai prie Luma tėvų kontrolės, atidarykite programą ir bakstelėkite skirtuką “Filtravimas” apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

How effective are luma’s parental controls

Pagal nutylėjimą interneto prieiga yra neribota, bet paliesdami ir laikydami baltuosius ratus žemyn Tada “Luma” tinklas pradės blokuoti tam tikras svetaines ir turinį.

How effective are luma’s parental controls

Štai, ką kiekvienas lygis leidžia ir neleidžia, už Luma:

 • G : suteikia prieigą tik vaikui – draugiškas turinys, pvz., “Sprout”, “Disney” ar “Nick Jr.”.
 • PG : suteikia prieigą prie “Google”, “Wiki”
 • PG-13 : filtrai rūkymo, alkoholio, narkotikų ir smurto temomis turinio.
 • R : filtrai kibernetinės grėsmės, neteisėta veikla, ir “X” įvertinta medžiaga.

SUSIJUSIOS: Ką tėvai turi žinoti apie interneto filtravimą ir tėvų kontrolę?

Jei norite, kad vaikams namuose būtų taikomos Luma tėvų kontrolės priemonės, galite pasirinkti ir pasirinkti kokie įrenginiai tinkle bus ribojami. Deja, negalite tiesiog paliesti įrenginio tinkle ir pasirinkti jo turinio filtravimo lygį, o jūs turite pridėti jūsų namų šeimos narių profilius ir priskirti įrenginius tiems profiliams. Taigi, jei Johnny turi išmanųjį telefoną ir nešiojamąjį kompiuterį, tuos įrenginius galite susieti su jo “Luma” profiliu.

Norėdami pridėti asmenį, palieskite ekrano apačioje skirtuką “Žmonės”.

How effective are luma’s parental controls

Bakstelėkite ” Pridėti asmenį “.

How effective are luma’s parental controls

Įveskite savo vardą. Taip pat galite pridėti nuotrauką ir el. Pašto adresą, bet jų nereikia. Baigę paspauskite “Pridėti” viršutiniame dešiniajame kampe.

How effective are luma’s parental controls

Paspauskite “Gerai”, kai atsiras langas “Sėkmės!”.

How effective are luma’s parental controls

Tada palieskite skirtuką “Priskirti” ekrano viršuje .

How effective are luma’s parental controls

Rasti įrenginį iš sąrašo apačioje, kuris priklauso asmeniui, kurį sukūrėte profilį, ir palieskite “Priskirti”.

How effective are luma’s parental controls

Dabar įrenginys bus rodomas skyriuje “Priskirtas”.

How effective are luma’s parental controls

Kitas , spustelėkite ekrano viršuje esantį skirtuką “Žmonės” ir pasirinkite profilį, į kurį norite pridėti tėvų kontrolę.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

Pasirinkite” Turinio filtras “.

How effective are luma’s parental controls

Pasirinkite nuleidžiant baltąjį tašką išilgai reitingų skalės. Kai baigsite, paspauskite mygtuką “Išsaugoti” viršutiniame dešiniajame kampe.

How effective are luma’s parental controls

Taip pat galite nustatyti laiko apribojimus, kad apribotumėte, kiek valandų tas asmuo turi naršyti internete, taip pat nustatykite laiko langus, kuriuose nėra leidžiama prisijungti prie interneto, pasirinkdami

How effective are luma’s parental controls

Kaip veiksminga yra turinio filtravimas?

Kadangi “Luma” naudoja DNS pagrįstą filtravimą, tai geriausia neleisti netinkamo turinio, kai to reikia. Tiesą sakant, labai lengva apeiti apribojimus.

SUSIJĘS: 4 Tėvų kontrolės nustatymo būdai namų tinkle

Jis blokuoja domenų pavadinimus, susietus su suaugusiesiems skirtu turiniu, pvz., PornHub.com. ir tūkstančiai kitų įžeidžiančių pornografinių svetainių, bet kartais tai netinka. Pvz., Nustatant turinio filtravimą į PG vis tiek leidžiama man eiti į svetaines, pvz., “Playboy.com” ir “Maxim.com”, taip pat svetaines, kurios nebūtinai buvo suaugusiesiems skirtos temos, bet turinčios lengvai prieinamą NSFW turinį, pvz., “Reddit” ir “Imgur”.

Be to, vis tiek galėčiau atlikti “Google” vaizdų paieškos “pornografijos” paiešką, ir jis parodys man visas įvairias medžiagas, kurios būtų visiškai netinkamos žmonėms, kurie turi tik PG reitingą.

Tai tikrai geriau negu neturintys jokios tėvų kontrolės , bet didžiąją dalį sudaro gana baisus darbas. Tikimės, kad “Luma” artimiausioje ateityje pakeis veiksmus ir iš tikrųjų naudos filtrą turiniu.

How effective are luma’s parental controls

Pažiūrėkite, mes visi laikas nuo laiko gauname erzinančių tekstinius pranešimus. Gal tai šlamštas, galbūt tai yra kažkas, su kuriuo nenorite kalbėtis, gal tai dar vienas trečias dalykas. Esmė ta, kad nenorite jų gauti. SUSIJĘS: Geriausios “Android” pranešimų siuntimo žinutės Taigi čia yra: ten yra daugybė daug “Android” telefonų iš įvairių gamintojų .

How effective are luma’s parental controls

Jūsų “iOS” įrenginyje yra keli skaitiniai identifikatoriai. Du iš svarbiausių yra įrenginio serijos numeris ir Tarptautinės mobiliojo ryšio stočių įrangos identifikacijos numeris (IMEI). Galite naudoti abi, kad identifikuotumėte savo telefoną, kai planuojate atlikti remontą, įjunkite arba deaktyvuojate įrenginius ar net pranešate apie prarastą ar pavogtą įrenginį.

How effective are luma’s parental controls

Домашня система Wi-Fi Luma легко налаштувати і використовувати, і вона навіть поставляється з основними батьківського контролю, які дозволяють блокувати невідповідний контент від ваших дітей, поки вони веб-серфінгу. Але це має деякі… застереження.

Батьківський контроль Luma працює за допомогою фільтрації служби доменних імен (DNS), яка просто блокує певні веб-адреси, які, як відомо, містять неприйнятний вміст. Luma каже, що сайти розміщуються за категоріями, а категорії додаються до різних рейтингів у межах програми Luma.

По-перше, давайте поговоримо про те, як його налаштувати, і тоді можна говорити про його недоліки.

Як налаштувати батьківський контроль Luma

Батьківський контроль Luma є досить баребонними, і має лише базову функцію фільтрації, яка дозволяє встановлювати циферблат за шкалою від G до R (точно так само, як оцінюються фільми).

Щоб отримати доступ до батьківського контролю Luma, відкрийте програму та натисніть вкладку “Фільтрація” в правому нижньому куті екрана.

How effective are luma’s parental controls

За умовчанням доступ до Інтернету необмежений, але, натиснувши та утримуючи білий круг униз і перетягнувши його на бажаний рівень, мережа Luma почне блокувати певні веб-сайти та вміст.

How effective are luma’s parental controls

Ось що дозволяє і не дозволяє кожен рівень на кожному Luma:

 • G: Надається лише доступ до дружнього до дітей вмісту, як Sprout, Disney або Nick Jr..
 • PG: Надає доступ до Google, Вікіпедії та інших навчальних або дружніх для дітей матеріалів.
 • PG-13: Фільтри для паління, алкоголю, наркотиків та вмісту з насильством.
 • R: Фільтрує кібер-загрози, незаконні дії та вміст X-рейтингу.

Якщо ви хочете лише, щоб діти в будинку були піддані батьківському контролю Luma, ви можете вибрати, які пристрої в мережі будуть обмежені. На жаль, ви не можете просто натиснути на пристрій у мережі та вибрати рівень фільтрації вмісту, але вам доведеться додавати профілі людей у ​​вашій сім’ї та призначати пристрої цим профілям. Тому, якщо у Джонні є смартфон і ноутбук, ви можете зв’язати ці пристрої з його профілем Luma.

Щоб додати людину, натисніть на вкладку “Люди” внизу екрана.

How effective are luma’s parental controls

Натисніть “Додати особу”.

How effective are luma’s parental controls

Введіть їхню назву. Можна також додати фотографію та адресу електронної пошти, але вони не потрібні. Завершивши, натисніть “Додати” у верхньому правому куті.

How effective are luma’s parental controls

Натисніть “Ok”, коли з’явиться спливаюче вікно “Success!”.

How effective are luma’s parental controls

Далі торкніться вкладки «Призначити» у верхній частині екрана.

How effective are luma’s parental controls

Знайдіть пристрій зі списку внизу, до якого належить особа, для якої створено профіль, і натисніть “Призначити”.

How effective are luma’s parental controls

Тепер пристрій з’явиться в розділі “Призначений”.

How effective are luma’s parental controls

Далі натисніть вкладку “Люди” у верхній частині екрана та виберіть профіль, до якого потрібно додати батьківський контроль.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

Виберіть “Фільтр вмісту”.

How effective are luma’s parental controls

Виберіть оцінку, перемістивши білу крапку за шкалою оцінок. Натисніть “Зберегти” у верхньому правому куті після завершення.

How effective are luma’s parental controls

Ви також можете встановити часові обмеження, щоб обмежити кількість годин, які людина має користуватися Інтернетом, а також встановити часові вікна, де доступ до Інтернету не дозволений, вибравши “Ліміт часу” та “Спати”, відповідно.

How effective are luma’s parental controls

Наскільки ефективним є фільтрування вмісту?

Оскільки Luma використовує фільтрування на основі DNS, не найкраще блокувати невідповідний вміст, коли ви цього хочете. Насправді, дуже просто обійти обмеження.

Вона блокує доменні імена, які пов’язані з вмістом для дорослих, як PornHub.com і тисячі інших відвертих порноцентричних веб-сайтів, але іноді це не робить це правильно. Наприклад, налаштування фільтрації вмісту на PG все ж дозволило мені перейти на сайти, такі як Playboy.com і Maxim.com, а також на сайти, які не обов’язково були для дорослих, але вміст NSFW легко доступний, наприклад Reddit і Imgur.

Крім того, я все ще можу зробити пошук зображень Google для “порно”, і це покаже мені всі види речей, які були б абсолютно неприйнятними для тих, хто обмежений рейтингом PG.

Це, безумовно, краще, ніж взагалі не мати ніякого батьківського контролю, але це дуже страшна робота здебільшого. Сподіваюся, що Luma змінить ситуацію в найближчому майбутньому і фактично зробить її фільтрацію вмісту корисною.

How effective are luma’s parental controls

Luma’nın ev Wi-Fi sistemi kurmak ve kullanmak kolaydır ve hatta internette gezinirken çocuklarınızdaki uygunsuz içeriği engellemenizi sağlayan temel ebeveyn denetimleriyle birlikte gelir. Ama bazı… uyarılar var.

Luma’nın ebeveyn denetimleri, yalnızca uygunsuz içerik içerdiği bilinen bazı web adreslerini engelleyen Etki Alanı Adı Hizmeti (DNS) filtresi kullanarak çalışır. Luma, web sitelerinin kategorilere yerleştirildiğini ve kategorilerin Luma uygulaması içindeki farklı derecelendirmelere atandığını söylüyor.

İlk önce nasıl kurulacağı hakkında konuşalım, sonra onun eksiklikleri hakkında konuşalım..

Luma’nın Ebeveyn Denetimlerini Ayarlama

Luma’nın ebeveyn kontrolleri oldukça barbardır ve G’den R’ye kadar derecelendirilmiş bir ölçekte bir arama ayarlamanıza izin veren basit bir filtreleme özelliği ile gelir (tıpkı filmlerin nasıl derecelendirildiği gibi).

Luma’nın ebeveyn denetimlerine erişmek için uygulamayı açın ve ekranın sağ alt köşesindeki “Filtreleme” sekmesine dokunun.

How effective are luma’s parental controls

Varsayılan olarak, internet erişimi sınırsızdır, ancak beyaz daireye dibe doğru dokunup basılı tutup tercih edilen bir düzeye sürükleyerek, Luma ağınız belirli web sitelerini ve içeriği engellemeye başlayacaktır..

How effective are luma’s parental controls

İşte her seviye Luma’ya göre izin veriyor ve izin vermiyor:

 • G,: Sadece Sprout, Disney veya Nick Jr gibi çocuk dostu içeriğe erişim sağlar.
 • PG: Google, Wikipedia ve diğer eğitici veya çocuk dostu içeriğe erişim sağlar.
 • PG-13: Sigara, alkol, uyuşturucu ve şiddet konulu içeriği filtreler.
 • R,: Siber tehditleri, yasa dışı etkinlikleri ve X dereceli içeriği filtreler.

Evdeki çocukların sadece Luma’nın ebeveyn kontrollerine maruz kalmasını istiyorsanız, ağdaki hangi cihazların kısıtlanacağını seçebilir ve seçebilirsiniz. Maalesef, ağdaki bir cihaza dokunup içerik filtreleme seviyesini seçemezsiniz, bunun yerine evinizdeki kişilerin profillerini eklemeniz ve bu profillere cihazlar atamanız gerekir. Eğer Johnny’nin bir akıllı telefonu ve dizüstü bilgisayarı varsa, bu cihazı Luma profiline bağlayabilirsiniz..

Bir kişi eklemek için, ekranın altındaki “Kişiler” sekmesine tıklayarak başlayın.

How effective are luma’s parental controls

“Kişi Ekle” üzerine dokunun.

How effective are luma’s parental controls

Adlarını yazın. Bir fotoğraf ve bir e-posta adresi de ekleyebilirsiniz, ancak gerekli değildir. İşiniz bittiğinde, sağ üst köşedeki “Ekle” ye basın.

How effective are luma’s parental controls

“Başarı!” Açılır penceresi göründüğünde “Tamam” a basın..

How effective are luma’s parental controls

Ardından, ekranın üstündeki “Ata” sekmesine dokunun..

How effective are luma’s parental controls

En alttaki listeden bir profil bulup, profil oluşturduğunuz kişiye ait olanı seçin ve “Ata” düğmesine basın..

How effective are luma’s parental controls

Cihaz şimdi “Assigned” bölümünde gösterilecektir..

How effective are luma’s parental controls

Ardından, ekranın üstündeki “Kişiler” sekmesine dokunun ve ebeveyn denetimleri eklemek istediğiniz profili seçin..

How effective are luma’s parental controls

“Kısıtlamalar” üzerine dokunun.

How effective are luma’s parental controls

“İçerik Filtresi” ni seçin.

How effective are luma’s parental controls

Beyaz noktayı derecelendirme ölçeği boyunca kaydırarak bir derecelendirme seçin. Tamamlandığında sağ üst köşedeki “Kaydet” e basın..

How effective are luma’s parental controls

Ayrıca, o kişinin internette kaç saat gezinmek zorunda kalacağını kısıtlamak için zaman sınırları ayarlayabilir ve sırasıyla “Zaman Sınırı” ve “Yatma Zamanı” nı seçerek internet erişimine izin verilmeyen zaman pencerelerini ayarlayabilirsiniz..

How effective are luma’s parental controls

İçerik Filtreleme Ne Kadar Etkili?

Luma, DNS tabanlı filtreleme kullandığından, istediğiniz zaman uygunsuz içeriği engellemede en iyisi değildir. Aslında, kısıtlamaları aşmak son derece kolaydır..

PornHub.com ve binlerce diğer bariz porno merkezli web sitesi gibi yetişkinlere yönelik içerikle ilişkili alan adlarını engeller, ancak bazen doğru şekilde anlamaz. Örneğin, içerik filtrelemesini PG olarak ayarlamak hala Playboy.com ve Maxim.com gibi sitelere, ayrıca yetişkin temalı olmamakla birlikte, Reddit ve Imgur gibi NSFW içeriğini kolayca kullanabildiğim sitelere gitmeme izin verdi..

Dahası, yine de “porno” için Google Görsel araması yapabilirim ve bu bana PG derecesiyle sınırlı biri için tamamen uygunsuz olabilecek her türlü şeyi gösterirdi..

Hiç bir ebeveyn kontrolüne sahip olmamaktan kesinlikle daha iyi, ama çoğunlukla oldukça korkunç bir iş çıkarıyor. Umarım Luma yakın gelecekte işleri değiştirir ve aslında içeriğini filtrelemeyi faydalı kılar.

How effective are luma’s parental controls

El sistema de Wi-Fi hogareño de Luma es fácil de configurar y usar, e incluso viene con controles parentales básicos que le permiten bloquear contenido inapropiado de su niños mientras navegan por la web. Pero tiene algunas . advertencias.

RELACIONADO: Cómo configurar el sistema de Wi-Fi Luma Home

Los controles parentales de Luma funcionan mediante el filtrado del Servicio de nombres de dominio (DNS), que simplemente bloquea ciertas direcciones web que se sabe que contienen contenido inapropiado. Luma dice que los sitios web se colocan en categorías y las categorías se asignan a diferentes clasificaciones dentro de la aplicación Luma.

Primero, hablemos sobre cómo configurarlo, y luego podemos hablar sobre sus deficiencias.

Cómo establecerlo Up Controles parentales de Luma

Los controles parentales de Luma son bastante básicos, y vienen con solo una función básica de filtrado que le permite establecer un dial en una escala clasificada de G a R (al igual que la clasificación de las películas).

Para acceda a los controles parentales de Luma, abra la aplicación y toque la pestaña “Filtrar” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

How effective are luma’s parental controls

Por defecto, el acceso a internet no está restringido, pero tocando y manteniendo presionado el círculo blanco hacia la parte inferior y arrastrándolo a un nivel preferido, su red Luma comenzará a bloquear ciertos sitios web y contenido.

How effective are luma’s parental controls

Esto es lo que cada nivel permite y no permite, por Luma:

 • G : solo proporciona acceso al niño contenido amigable como Sprout, Disney o Nick Jr.
 • PG : proporciona acceso a Google, Wiki pedia y otros contenidos educativos o adaptados a los niños.
 • PG-13 : Filtra el consumo de tabaco, alcohol, drogas y contenido relacionado con la violencia.
 • R : filtra amenazas cibernéticas, actividades ilegales, y contenido calificado X.

RELACIONADO: Lo que los padres deben saber sobre el filtrado web y el control parental

Si solo desea que los niños de la casa estén sujetos al control parental de Luma, puede elegir qué dispositivos de la red estarán restringidos. Desafortunadamente, no puede simplemente tocar un dispositivo en la red y elegir su nivel de filtrado de contenido, sino que debe agregar perfiles de las personas en su hogar y asignar dispositivos a esos perfiles. Entonces, si Johnny tiene un teléfono inteligente y una computadora portátil, puede vincular esos dispositivos a su perfil de Luma.

Para agregar una persona, comience tocando en la pestaña “Personas” en la parte inferior de la pantalla.

How effective are luma’s parental controls

Toque ” Agregar persona “.

How effective are luma’s parental controls

Escriba su nombre. También puede agregar una foto y una dirección de correo electrónico, pero no son necesarios. Cuando termine, presione “Agregar” en la esquina superior derecha.

How effective are luma’s parental controls

Presione “Aceptar” cuando aparezca la ventana emergente “¡Correcto!”.

How effective are luma’s parental controls

Luego, toque la pestaña “Asignar” en la parte superior de la pantalla .

How effective are luma’s parental controls

Encuentra un dispositivo de la lista en la parte inferior que pertenece a la persona para la que creaste un perfil y toca “Asignar”.

How effective are luma’s parental controls

El dispositivo ahora aparecerá en la sección “Asignado”.

How effective are luma’s parental controls

Siguiente , toque la pestaña “Personas” en la parte superior de la pantalla y seleccione el perfil al que desea agregar controles parentales.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

Seleccione “Filtro de contenido”.

How effective are luma’s parental controls

Elija un clasificación deslizando el punto blanco a lo largo de la escala de calificaciones. Pulse “Guardar” en la esquina superior derecha cuando termine.

How effective are luma’s parental controls

También puede establecer límites de tiempo para restringir cuántas horas esa persona tiene para navegar por Internet, así como establecer ventanas de tiempo donde no se permite el acceso a Internet seleccionando “Límite de tiempo” y “Hora de acostarse”, respectivamente.

How effective are luma’s parental controls

¿Qué tan efectivo es el filtrado de contenido?

Dado que Luma usa el filtrado basado en DNS, no es el mejor para bloquear el contenido inapropiado cuando usted lo desea. De hecho, es extremadamente fácil evitar las restricciones.

RELACIONADO: 4 formas de configurar los controles parentales en tu red doméstica

Bloqueará los nombres de dominio que están asociados con contenido para adultos, como PornHub.com y miles de otros sitios web flagrantes centrados en la pornografía, pero a veces no funciona bien. Por ejemplo, configurar el filtrado de contenido en PG todavía me permitía ir a sitios como Playboy.com y Maxim.com, así como a sitios que no eran necesariamente temáticos para adultos pero que tenían contenido de NSFW fácilmente disponible, como Reddit e Imgur.

Además, podría hacer una búsqueda en Google Image de “pornografía” y me mostraría todo tipo de cosas que serían completamente inapropiadas para alguien restringido a una calificación PG.

Sin duda es mejor que no tener ningún control parental en absoluto , pero hace un trabajo bastante terrible en su mayor parte. Con suerte, Luma cambia las cosas en el futuro cercano y hace que su filtrado de contenido sea útil.

How effective are luma’s parental controls

Así que quieres probar la nueva sensación de Battle Royale que está arrasando la nación, pero no sabes cómo empezar. Eso es comprensible: PlayerUnknown’s Battlegrounds es un juego completo basado en un antiguo ARMA mod, y todavía está en acceso anticipado. Al juego le faltan muchas características, entre las cuales se encuentra cualquier clase de tutorial o guía de jugadores para las personas que recién comienzan.

How effective are luma’s parental controls

Lumas hjemmet Wi-Fi-system er let at konfigurere og bruge, og det kommer endda med grundlæggende forældrekontrol, som giver dig mulighed for at blokere upassende indhold fra din børn mens de surfer på nettet. Men det har nogle . caveats.

RELATED: Sådan opstiller du Luma Home Wi-Fi-systemet

Luma’s forældrekontrol arbejde ved at bruge DNS-filtrering, der blot blokkerer bestemte webadresser, som er kendt for at indeholde upassende indhold. Luma siger, at websites placeres i kategorier, og kategorierne er tildelt forskellige vurderinger i Luma-appen.

Lad os først snakke om, hvordan du konfigurerer det, og så kan vi tale om sine mangler. Up Lumas forældrekontrol

Lumas forældrekontrol er ret barebones og kommer med en grundlæggende filtreringsfunktion, der giver dig mulighed for at indstille et opkald på en skala, der er klassificeret fra G til R (ligesom hvordan film er bedømt).

Til få adgang til Luma’s forældrekontrol, åben appen og tryk på fanen “Filtrering” nederst i højre hjørne af skærmen.

Som standard er internetadgang ubegrænset, men ved at trykke på den hvide cirkel og holde den nede i bunden og trækker det til et foretrukket niveau, vil dit Luma-netværk begynde at blokere bestemte websites og indhold.

How effective are luma’s parental controls

Her er hvad hvert niveau tillader og tillader ikke per Luma:

How effective are luma’s parental controls

 • : Giver kun adgang til barn -friendligt indhold som Sprout, Disney eller Nick Jr. PG
 • : Giver adgang til Google, Wiki pedia og andet uddannelsesmæssigt eller børnevenligt indhold. PG-13
 • : Filtre til rygning, alkohol, narkotika og voldsemne. R
 • : Filtre cyber-trusler, ulovlige aktiviteter, og X-rated content. RELATERET:

Hvad forældre skal vide om webfiltrering og forældrekontrol Hvis du kun vil have børnene i huset til at blive udsat for Luma’s forældrekontrol, kan du vælge og vælge hvilke enheder på netværket vil blive begrænset. Desværre kan du ikke bare trykke på en enhed på netværket og vælge dens indholdsfiltreringsniveau, men du skal hellere tilføje profiler af folket i din husstand og tildele enheder til disse profiler. Så hvis Johnny har en smartphone og en bærbar computer, kan du linke denne enhed til sin Luma-profil.

For at tilføje en person skal du starte med at trykke på fanen “Personer” nederst på skærmen.

Tryk på ” Tilføj person “.

How effective are luma’s parental controls

Indtast deres navn. Du kan også tilføje et foto og en email-adresse, men de er ikke påkrævet. Når du er færdig, skal du trykke på “Tilføj” i øverste højre hjørne.

How effective are luma’s parental controls

Tryk på “Ok”, når popup-vinduet “Succes!” Vises.

How effective are luma’s parental controls

Klik derefter på fanen “Tilordne” øverst på skærmen .

How effective are luma’s parental controls

Find en enhed fra listen nederst, der tilhører den person, du oprettede en profil til, og tryk på “Tildel”.

How effective are luma’s parental controls

Enheden vises nu under afsnittet “Assigned”.

How effective are luma’s parental controls

Næste , tryk på fanen “Personer” øverst på skærmen og vælg den profil, som du vil føje forældrekontrol til.

How effective are luma’s parental controls

Tryk på “Restriktioner”.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

Vælg en rating ved at glide den hvide prik langs rating skalaen. Tryk på “Gem” i øverste højre hjørne, når du er færdig.

How effective are luma’s parental controls

Du kan også indstille tidsgrænser for at begrænse, hvor mange timer denne person skal surfe på internettet, samt indstille tidsvinduer, hvor internetadgang ikke er tilladt ved at vælge Henholdsvis “Time Limit” og “Bedtime”.

How effective are luma’s parental controls

Hvor effektiv er indholdsfiltreringen?

How effective are luma’s parental controls

Da Luma bruger DNS-baseret filtrering, er det ikke bedst at blokere upassende indhold, når du vil have det. Faktisk er det ekstremt nemt at omgå begrænsningerne.

4 måder at oprette forældrekontrol på dit hjemmenetværk Det vil blokere domænenavne, der er forbundet med voksent indhold, som PornHub.com og tusindvis af andre blatante pornocentriske hjemmesider, men nogle gange bliver det ikke rigtigt. For eksempel gav indstilling af indholdsfiltrering til PG mig stadig tilladelse til at gå til websteder som Playboy.com og Maxim.com samt websteder, der ikke nødvendigvis var voksenstemte, men har let adgang til NSFW-indhold som Reddit og Imgur.

Desuden kunne jeg stadig gøre en Google Image-søgning efter “porno”, og det ville vise mig alle slags ting, der ville være helt upassende for nogen begrænset til en PG-bedømmelse.

Det er helt sikkert bedre end slet ikke at have nogen forældrekontrol , men det gør et stort forfærdeligt job for det meste. Forhåbentlig ændrer Luma ting i den nærmeste fremtid og gør faktisk indholdsfiltreringen nyttige.

How effective are luma’s parental controls

Valve’s Steam Link er en slank og nem måde at streame spil fra din pc til et tv andetsteds i dit hjem. Du forbinder Steam Link til din pc via HDMI, tilslut en controller og afspille. Den bruger Steam In-Home Streaming, som du kan bruge til enhver PC, men Steam Link tilbyder en billig, optimeret streaming-modtager, som du kan oprette forbindelse til dit fjernsyn.

How effective are luma’s parental controls

Der er flere måder at overføre fotos, du tog med din iPhone, over til din Mac. Nogle af disse metoder er bedre end andre, afhængigt af hvor mange billeder du har. AirDrop Den første metode, vi dækker, er nok den bedste løsning. Hvis du ikke er bekendt med AirDrop, er det en funktion på iOS- og macOS-enheder, der gør det muligt for brugere at overføre og dele alle slags filer med andre Apple-brugere via Wi-Fi og Bluetooth.

How effective are luma’s parental controls

How effective are luma’s parental controls

Luma’s home Wi-Fi system is easy to set up and use, and it even comes with basic parental controls that allow you to block inappropriate content from your kids while they surf the web. But it has some…caveats.

Luma’s parental controls work by using Domain Name Service (DNS) filtering, which simply blocks certain web addresses that are known to contain inappropriate content. Luma says that websites are placed into categories and the categories are assigned to different ratings within the Luma app.

First, let’s talk about how to set it up, and then we can talk about its shortcomings.

如何设置Luma的家长控制 ( How to Set Up Luma’s Parental Controls )

Luma’s parental controls are pretty barebones, and come with just a basic filtering feature that allows you to set a dial on a scale rated from G to R (just like how movies are rated).

To access Luma’s parental controls, open up the app and tap on the “Filtering” tab in the bottom-right corner of the screen.

How effective are luma’s parental controls

By default, internet access is unrestricted, but by tapping and holding on the white circle toward the bottom and dragging it to a preferred level, your Luma network will begin to block certain websites and content.

How effective are luma’s parental controls

Here’s what each level allows and doesn’t allow, per Luma:

G: Only provides access to child-friendly content like Sprout, Disney, or Nick Jr.

G :仅提供对儿童友好内容的访问,例如Sprout,Disney或NickJr。

PG: Provides access to Google, Wikipedia, and other educational or child-friendly content.

PG :提供对Google,Wikipedia以及其他教育或儿童友好内容的访问。

PG-13: Filters smoking, alcohol, drugs, and violence-themed content.

PG-13 :过滤吸烟,酒精,毒品和暴力主题的内容。

R: Filters cyber-threats, illegal activities, and X-rated content.

R :过滤网络威胁,非法活动和X级内容。

If you only want the kids in the house to be subjected to Luma’s parental controls, you can pick and choose which devices on the network will be restricted. Unfortunately, you can’t just tap on a device on the network and choose its content filtering level, but rather you have to add profiles of the people in your household and assign devices to those profiles. So if Johnny has a smartphone and a laptop, you can link those device to his Luma profile.

如果您只希望房子里的孩子受到Luma的父母控制,则可以选择限制网络上的哪些设备。 不幸的是,您不能仅点击网络上的设备并选择其内容过滤级别,而是必须添加家庭成员的个人资料并将设备分配给这些个人资料。 因此,如果约翰尼拥有智能手机和笔记本电脑,则可以将这些设备链接到他的Luma个人资料。

To add a person, start by tapping on the “People” tab at the bottom of the screen.

How effective are luma’s parental controls

Tap on “Add Person”.

How effective are luma’s parental controls

Type in their name. You can also add a photo and an email address, but they aren’t required. When finished, hit “Add” in the top-right corner.

输入他们的名字。 您也可以添加照片和电子邮件地址,但这不是必需的。 完成后,点击右上角的“添加”。

How effective are luma’s parental controls

Hit “Ok” when the “Success!” pop-up appears.

How effective are luma’s parental controls

Next, tap on the “Assign” tab at the top of the screen.

How effective are luma’s parental controls

Find a device from the list at the bottom that belongs to the person you created a profile for and tap on “Assign”.

How effective are luma’s parental controls

The device will now show up under the “Assigned” section.

How effective are luma’s parental controls

Next, tap on the “People” tab at the top of the screen and select the profile that you want to add parental controls to.

How effective are luma’s parental controls

Tap on “Restrictions”.

Select “Content Filter”.

How effective are luma’s parental controls

Choose a rating by sliding the white dot along the ratings scale. Hit “Save” in the top-right corner when finished.

You can also set time limits to restrict how many hours that person has to surf the internet, as well as set time windows where internet access isn’t allowed by selecting “Time Limit” and “Bedtime”, respectively.

How effective are luma’s parental controls

内容过滤的效果如何? ( How Effective Is the Content Filtering? )

Since Luma uses DNS-based filtering, it’s not the best at blocking out inappropriate content when you want it to. In fact, it’s extremely easy to get around the restrictions.

It will block domain names that are associated with adult content, like PornHub.com and thousands of other blatant porn-centric websites, but sometimes it doesn’t get it right. For example, setting the content filtering to PG still allowed me to go to sites like Playboy.com and Maxim.com, as well as sites that weren’t necessarily adult themed but have NSFW content readily available, like Reddit and Imgur.

Furthermore, I could still do a Google Image search for “porn” and it would show me all kinds of stuff that would be completely inappropriate for someone restricted to a PG rating.

It’s certainly better than not having any parental controls at all, but it does a pretty terrible job for the most part. Hopefully Luma changes things up in the near future and actually makes its content filtering useful.

VUBot

 • Dec 3, 2015
 • #1
 • How effective are luma’s parental controls

  Children are figuring out how to use the internet at a much younger age than in the past. Kids 1 or 2 years old are exposed to computer devices to help distract them. They quickly learn how to press the right buttons on smartphones, tablets and other devices. It is great that kids are learning to use technology at such a young age, but it also can create nightmares for the adults.

  The internet is full of information and entertainment for people of all ages, but not everything found on the internet is appropriate for young children. It is up to the parents to make sure that the kids are not exposed to things they are not prepared to handle or that could put them into a dangerous situation. Parents need to find ways to protect their children when they are not around to monitor it themselves.

  The Use of Parental Controls

  One of the things that parents are turning to is parental controls. This is software that can prevent a child from different activities when they are on the computer. The controls vary in what they can do. Some of the common things that parental controls can do include:

  • Limiting the sites that a child can go to — It is possible to block specific sites or it may be possible to block any site that is not certified for a specific age group.
  • Limiting the time spent on the computer — Many parents worry about a child spending too much time on a computer and turn to these controls that will shut the computer down for the child if they reach their limit for the day.
  • Protection from malicious software — Antivirus protection not only protects computers from malware, it also offers parental controls that can help protect the child and computer.

  Parental controls can do many things, but parents still have to wonder if they are really protecting the child. For many parents, the key is learning how to use the parental controls in the right way.

  Using Parental Controls

  In order to get the most from parental controls, it is important that parents learn how to use them. This requires a little bit of thought about what they want their children to be exposed to, what the children are capable of doing and how the parent wants to protect themselves and the computers from problems the kids may use.

  • Watching what kids can see — Statistics have shown that one out of every 10 kids under the age of 15 is trying to find pornography on the internet. Besides pornography, there are sites that offer violent content or are offering content that is not suitable for a young child. In this case different parental controls may have to be used. A parent may want to use antivirus protection to prevent a child from going to sites that offer this type of content, or they may want to go to sites that offer some content that is suitable and other content that is not and use the controls on that site. A parent needs to put as many controls in place as they can to prevent the child from viewing unwanted content.
  • Knowing what the child is capable of — Children that have been exposed to computers from a young age know how to get around many of the systems that are designed to protect them. It is important that the parent makes sure that the controls they choose are not easy to get around for the child. It is also important to monitor the activity of the child on the internet.
  • Protection — One of the biggest issues that a child can create when they visit unsafe sites is introducing malicious software to the computer. Malware is preventable, many times through the use of antivirus protection software. Having this software is something that can protect both the child and the parent and is a basic need for any computer device.

  If the question that parents have is whether parental controls and antivirus protection work, the answer is yes and no. They can be effective because they have the capability to prevent children from accessing things they should not when they are using a computer. While they are effective as a tool for parents to use, they are not perfect.

  Parents need to make sure that the parental controls and antivirus protection is turned on at all times. They need to make sure they are checking the controls and making sure they are suitable for the age of their child. More importantly, they still need to be involved with their children and their computer usage. Doing all of these things will keep children safe. If you have any thoughts or ideas, please take the time to share them with us.

  Peter Davidson works as a senior business associate helping brands and start ups to make efficient business decisions and plan proper business strategies. He is a big gadget freak who loves to share his views on latest technologies and applications.

  How effective are luma’s parental controls

  Luma’s home Wi-Fi system is easy to set up and use, and it even comes with basic parental controls that allow you to block inappropriate content from your kids while they surf the web. But it has some…caveats.

  Luma’s parental controls work by using Domain Name Service (DNS) filtering, which simply blocks certain web addresses that are known to contain inappropriate content. Luma says that websites are placed into categories and the categories are assigned to different ratings within the Luma app.

  First, let’s talk about how to set it up, and then we can talk about its shortcomings.

  How to Set Up Luma’s Parental Controls

  Luma’s parental controls are pretty barebones, and come with just a basic filtering feature that allows you to set a dial on a scale rated from G to R (just like how movies are rated).

  To access Luma’s parental controls, open up the app and tap on the “Filtering” tab in the bottom-right corner of the screen.

  How effective are luma’s parental controls

  By default, internet access is unrestricted, but by tapping and holding on the white circle toward the bottom and dragging it to a preferred level, your Luma network will begin to block certain websites and content.

  How effective are luma’s parental controls

  Here’s what each level allows and doesn’t allow, per Luma:

  • G: Only provides access to child-friendly content like Sprout, Disney, or Nick Jr.
  • PG: Provides access to Google, Wikipedia, and other educational or child-friendly content.
  • PG-13: Filters smoking, alcohol, drugs, and violence-themed content.
  • R: Filters cyber-threats, illegal activities, and X-rated content.

  If you only want the kids in the house to be subjected to Luma’s parental controls, you can pick and choose which devices on the network will be restricted. Unfortunately, you can’t just tap on a device on the network and choose its content filtering level, but rather you have to add profiles of the people in your household and assign devices to those profiles. So if Johnny has a smartphone and a laptop, you can link those device to his Luma profile.

  To add a person, start by tapping on the “People” tab at the bottom of the screen.

  How effective are luma’s parental controls

  Tap on “Add Person”.

  How effective are luma’s parental controls

  Type in their name. You can also add a photo and an email address, but they aren’t required. When finished, hit “Add” in the top-right corner.

  How effective are luma’s parental controls

  Hit “Ok” when the “Success!” pop-up appears.

  How effective are luma’s parental controls

  Next, tap on the “Assign” tab at the top of the screen.

  How effective are luma’s parental controls

  Find a device from the list at the bottom that belongs to the person you created a profile for and tap on “Assign”.

  How effective are luma’s parental controls

  The device will now show up under the “Assigned” section.

  How effective are luma’s parental controls

  Next, tap on the “People” tab at the top of the screen and select the profile that you want to add parental controls to.

  How effective are luma’s parental controls

  Tap on “Restrictions”.

  How effective are luma’s parental controls

  Select “Content Filter”.

  How effective are luma’s parental controls

  Choose a rating by sliding the white dot along the ratings scale. Hit “Save” in the top-right corner when finished.

  How effective are luma’s parental controls

  You can also set time limits to restrict how many hours that person has to surf the internet, as well as set time windows where internet access isn’t allowed by selecting “Time Limit” and “Bedtime”, respectively.

  How effective are luma’s parental controls

  How Effective Is the Content Filtering?

  Since Luma uses DNS-based filtering, it’s not the best at blocking out inappropriate content when you want it to. In fact, it’s extremely easy to get around the restrictions.

  It will block domain names that are associated with adult content, like PornHub.com and thousands of other blatant porn-centric websites, but sometimes it doesn’t get it right. For example, setting the content filtering to PG still allowed me to go to sites like Playboy.com and Maxim.com, as well as sites that weren’t necessarily adult themed but have NSFW content readily available, like Reddit and Imgur.

  Furthermore, I could still do a Google Image search for “porn” and it would show me all kinds of stuff that would be completely inappropriate for someone restricted to a PG rating.

  It’s certainly better than not having any parental controls at all, but it does a pretty terrible job for the most part. Hopefully Luma changes things up in the near future and actually makes its content filtering useful.

  If you buy something from a Verge link, Vox Media may earn a commission. See our ethics statement.

  Share this story

  • Share this on Facebook
  • Share this on Twitter

  Share All sharing options for: This new router lets you spy on what everyone in the house is doing

  How effective are luma’s parental controls

  Setting up Wi-Fi in your home has never really changed. You buy one router, hope it reaches every corner of your home, and then react in frustration when it doesn’t. Businesses have always had a solution to this problem — putting multiple Wi-Fi access points throughout a large space — and now some startups are trying to bring that approach to the home. The latest is Luma, a new router system that’s supposed to make it easy to fill a home with strong Wi-Fi and provide a homeowner with much more control over what happens on their network.

  Parental controls show you what site everyone is visiting

  The Wi-Fi part is straightforward. You can buy just a single Luma router, but you’re expected to buy several of them at once — they’re sold in a three pack — and place them throughout your home. Once they’re set up, the routers will all form a single network, so you’ll only have to connect once, even as you move throughout the house; the routers can even take care of moving you between 5GHz and 2.4GHz networks.

  But that’s where the basics of Luma stop and the more interesting — and invasive — aspects begin. Unlike typical routers that have bewildering settings pages, Luma can be managed entirely through a simple companion app. And that companion app is able to do quite a few other things, including show what devices are connected to the network and what those devices are doing. That means showing everything from what servers your smart thermostat is connecting with to the exact websites that people in your house are viewing (it cannot, however, show the specific content; so you may see that someone is viewing Facebook, but you won’t see their private messages).

  Luma’s activity tracking is meant for monitoring children: a content filter is included that allows you to lock certain users into viewing sites that are rated G, PG, PG-13, and so on; requests to bypass the filter can be sent on a site-by-site basis after they’ve been blocked, and a chat window can be activated to let parents discuss it. Luma also suggests using its tracking abilities to see if kids are doing their homework or browsing the web. The app can also be used to set internet time limits. It really seems to have robust parental controls.

  How effective are luma’s parental controls

  Where it gets more problematic is that you can only sort of turn this off. Luma’s activity tracking isn’t a niche feature — it’s front and center on the app, with everyone’s activity and snapshots of the sites they visit presented like an Instagram feed. Their history is recorded for a year, too. The network’s administrator can tell Luma to hide certain users’ activity, so it won’t be displayed, but there’s no way to lock that setting in. The administrator can just go back and unhide their activity later. Watching every site your child visits is overbearing at a minimum, but the app could also allow one adult to spy on another, since only one person can be Luma’s administrator. That’s a huge issue.

  Luma is also touting the additional security features built into its router and app. It analyzes traffic looking both for intruders on the network and for whether any local computers might be infected with malware, which might cause them to speak with strange servers. Luma will also regularly scan devices on the network to see if any are set up with default passwords, which it’ll prompt the administrator to change. Another security feature is that you don’t have to give the router’s password out to anyone: when someone tries to connect to a Luma, they’ll get an interstitial pop-up — kind of like when you try to connect to Starbucks’ Wi-Fi — which will stay put while the administrator chooses to grant them access or not, and for how long.

  Luma tries gives you network powers that businesses usually have

  Its all impressive tech, but it’s clear that Luma’s business-style approach to home network management can go a bit too far. (Luma comes from a team that’s created and sold several other startups involving business network security.) Whether you should actually have so much power over a network is worth considering before getting a Luma. There are other options like this, too. The most similar is Eero, another multi-room Wi-Fi system that’s supposed to make it easy to get a good connection anywhere throughout a house. Eero also has an app that handles guest access and security, but it doesn’t show you everything that people are viewing. It was supposed launch over the summer, but has been delayed until next year.

  Luma is also launching next year, with shipments expected at an unspecified point in the spring. At that time, Luma is also supposed to go on sale in some stores, including Best Buy and Home Depot. Preorders start today, with Luma selling all of its units for half price. A single router will be $99, and a three pack will be $249. Eventually, those prices will rise to $199 and $499, matching Eero.

  How effective are luma’s parental controls

  Hệ thống Wi-Fi tại nhà của Luma rất dễ cài đặt và sử dụng, thậm chí nó còn đi kèm với các điều khiển cơ bản của phụ huynh cho phép bạn chặn nội dung không phù hợp với con bạn khi chúng lướt web. Nhưng nó có một số cảnh báo.

  Kiểm soát của phụ huynh Luma hoạt động bằng cách sử dụng tính năng lọc Dịch vụ tên miền (DNS), đơn giản là chặn các địa chỉ web nhất định được biết là có chứa nội dung không phù hợp. Luma nói rằng các trang web được đặt vào các danh mục và các danh mục được gán cho các xếp hạng khác nhau trong ứng dụng Luma.

  Trước tiên, hãy nói về cách thiết lập nó, và sau đó chúng ta có thể nói về những thiếu sót của nó.

  Cách thiết lập Kiểm soát của cha mẹ Luma

  Các điều khiển của cha mẹ Luma là các barebones khá đẹp và chỉ đi kèm với một tính năng lọc cơ bản cho phép bạn đặt quay số theo thang điểm từ G đến R (giống như cách đánh giá phim).

  Để truy cập các quyền kiểm soát của phụ huynh Luma, hãy mở ứng dụng và nhấn vào tab Lọc Lọc ở góc dưới bên phải của màn hình.

  How effective are luma’s parental controls

  Theo mặc định, truy cập internet không bị hạn chế, nhưng bằng cách chạm và giữ vào vòng tròn màu trắng ở phía dưới và kéo nó xuống mức ưa thích, mạng Luma của bạn sẽ bắt đầu chặn một số trang web và nội dung nhất định.

  How effective are luma’s parental controls

  Đây là những gì mỗi cấp độ cho phép và không cho phép, theo Luma:

  • G: Chỉ cung cấp quyền truy cập vào nội dung thân thiện với trẻ em như Sprout, Disney hoặc Nick Jr.
  • PG: Cung cấp quyền truy cập vào Google, Wikipedia và các nội dung giáo dục hoặc thân thiện với trẻ em khác.
  • PG-13: Bộ lọc hút thuốc, rượu, ma túy và nội dung theo chủ đề bạo lực.
  • R: Lọc các mối đe dọa trên mạng, các hoạt động bất hợp pháp và nội dung được xếp hạng X.

  Nếu bạn chỉ muốn những đứa trẻ trong nhà phải chịu sự kiểm soát của cha mẹ Luma, bạn có thể chọn và chọn thiết bị nào trên mạng sẽ bị hạn chế. Thật không may, bạn không thể chỉ chạm vào một thiết bị trên mạng và chọn mức lọc nội dung của thiết bị, mà thay vào đó bạn phải thêm hồ sơ của những người trong gia đình và gán thiết bị cho các cấu hình đó. Vì vậy, nếu Johnny có điện thoại thông minh và máy tính xách tay, bạn có thể liên kết các thiết bị đó với hồ sơ Luma của anh ấy.

  Để thêm một người, hãy bắt đầu bằng cách nhấn vào tab People People ‘ở cuối màn hình.

  How effective are luma’s parental controls

  Chạm vào trên Thêm Thêm người.

  How effective are luma’s parental controls

  Nhập tên của họ. Bạn cũng có thể thêm ảnh và địa chỉ email, nhưng chúng không bắt buộc. Khi kết thúc, hãy nhấn vào Thêm Thêm vào góc trên bên phải.

  How effective are luma’s parental controls

  Lượt vào Ok Ok khi xuất hiện thành công!.

  How effective are luma’s parental controls

  Tiếp theo, nhấn vào tab Ass Assign ở phía trên màn hình.

  How effective are luma’s parental controls

  Tìm một thiết bị từ danh sách ở dưới cùng thuộc về người bạn đã tạo hồ sơ và nhấn vào Ass Assign.

  How effective are luma’s parental controls

  Bây giờ thiết bị sẽ hiển thị dưới phần Phần mềm được gán của J..

  How effective are luma’s parental controls

  Tiếp theo, nhấn vào tab Người dân trên mạng ở đầu màn hình và chọn cấu hình mà bạn muốn thêm các điều khiển của phụ huynh vào.

  How effective are luma’s parental controls

  Chạm vào Giới hạn của Nhật Bản.

  How effective are luma’s parental controls

  Chọn bộ lọc nội dung.

  How effective are luma’s parental controls

  Chọn một đánh giá bằng cách trượt chấm trắng dọc theo thang xếp hạng. Nhấn vào Save Save ở góc trên bên phải khi kết thúc.

  How effective are luma’s parental controls

  Bạn cũng có thể đặt giới hạn thời gian để hạn chế số giờ mà người đó phải lướt internet, cũng như đặt cửa sổ thời gian nơi truy cập internet không được phép bằng cách chọn lần lượt Giới hạn Thời gian và.

  How effective are luma’s parental controls

  Làm thế nào hiệu quả là lọc nội dung?

  Vì Luma sử dụng tính năng lọc dựa trên DNS, nên việc chặn nội dung không phù hợp là điều tốt nhất khi bạn muốn. Trên thực tế, cực kỳ dễ dàng để vượt qua các hạn chế.

  Nó sẽ chặn các tên miền được liên kết với nội dung người lớn, như PornHub.com và hàng ngàn trang web khiêu dâm trung tâm trắng trợn khác, nhưng đôi khi nó không đúng. Ví dụ: đặt lọc nội dung thành PG vẫn cho phép tôi truy cập các trang web như Playboy.com và Maxim.com, cũng như các trang web không nhất thiết phải có chủ đề dành cho người lớn nhưng có sẵn nội dung NSFW, như Reddit và Imgur.

  Hơn nữa, tôi vẫn có thể thực hiện tìm kiếm Google Image cho Phim khiêu dâm trực tuyến và nó sẽ hiển thị cho tôi tất cả các loại nội dung hoàn toàn không phù hợp với người bị giới hạn xếp hạng PG.

  Nó chắc chắn tốt hơn là không có bất kỳ sự kiểm soát nào của cha mẹ, nhưng phần lớn nó làm một công việc khá khủng khiếp. Hy vọng rằng Luma sẽ thay đổi mọi thứ trong tương lai gần và thực sự làm cho việc lọc nội dung của nó trở nên hữu ích.

  How effective are luma’s parental controls

  Liza Brown

  Jun 17, 2022• Proven solutions

  Luma key is a post-production visual effect that deals with the brightness level of an image or a video. Luma keying is a process that involves isolating elements of an image or a video by their brightness. It is the most basic keying process.

  There are several types of keying techniques that are used in post-production for after-effects but the most commonly used ones are Luma key and Chroma Key.

  Difference between Luma Key and Chroma Key

  While the Luma key deals with the luminance or the brightness levels of the image or video, the Chroma key deals with the color aspect of the image or video. With the Luma key, you adjust certain brightness values and make the aspects of the image not matching those values transparent.

  Luma key is mostly used with greyscale images. It can also be used to correct the lights and brightness in an image or a video after Chroma Keying. With Chroma keying you take a specific color instead of brightness values and make it transparent.

  The most commonly used color for Chroma keying is green. Chroma keying is used in images or videos that have multiple colors. Chroma keying allows you to make any color transparent and then overlay an image or a video.

  Software for Luma Keying

  Luma Keying is the most basic of the Keys. There is a lot of software in the market that has a Luma key option. However, the recommended ones are OBS or Open Broadcasting Software, Final Cut X Pro, or Filmora X.

  These three are quite user-friendly and quick. Out of the three, the Luma Keying feature of Filmora X lets you get much more creative with your images or videos.

  Luma Key with OBS

  Luma keying was not available in the OBS up until now. The latest version of OBS or Open Broadcasting software now allows Luma keying with these simple steps:

  • Open your OBS software and add an image.
  • Right-Click on the source of the image in the Sources box and select filters.
  • Another smaller window will pop-up; click the + symbol on the bottom right of the window and select the Luma key.
  • After it is done, a new settings menu will open up where you can edit the image using the Luma key.

  Luma Key in Final Cut Pro

  • When you open the software, drag your background and foreground images to the app window.
  • In the next step, you will drag down the background image to the timeline and drag the play head to where you want your foreground to be on the timeline.
  • Next, press X to select the full duration for the video, then press Q to drag it down to the timeline. Trim the clips to match the duration.
  • After that, select the foreground image and click the Effects There you will click All and search Luma Key.

  Compared to Open Broadcasting Sofware, Final Cut X pro is much more efficient and produces better results.

  • Once you have found it, drag the effect to the foreground image. In the viewer, you can see that the effect has been applied.
  • To make some changes, navigate to the Inspector. By default, the Luma Key effect will remove any dark color, so if you want to remove the light color, select Invert.

  In case, the foreground image is not placed correctly, the options in the transform window can be used to correct it. Apart from that, on the top right, you’ll be able to see Luma level control options. You can use these controls to adjust the light and dark level values on the subject.

  Lastly, to control the opacity of the key effect, mixed control bar on the right can be used.

  Luma Key in FilmoraX

  The luma key function is a little complicated but more effective on Filmora X than any other software. In Filmora it is mostly used to adjust the colors after Chroma Keying a video or an image. For example, in the steps below you will learn how to make the fade of your foreground video or image after Chroma keying:

  • Select the foreground image from the sources box and drag it down to the timeline below the background image.
  • Now after you have two instances of foreground image on the timeline, de-select the green screen option of the one at the bottom.
  • After that, go to the masks option in the green-screen options window and put an appropriate mask around it.

  This is one way of correcting the brightness of your image in Filmora X.

  Conclusion

  There are several types of keying processes used in the post-production of a video for visual effects. The most basic and most used keying tools are the Chroma Key and Luma Key. Chroma key allows you to choose a color to make it transparent and then allows you to overlay an image or a video on the transparent area.

  On the other hand, the Luma key allows you to work with the luminescence of an image or a video. Chroma keying is mostly used on colored images or videos while Luma keying is more suitable for grey-scale images or videos.

  There are multiple software options you can avail of online for Luma keying your content. Filmora X is most recommended among all for Luma Key as it has more options to play around with.

  A Luma otthoni Wi-Fi rendszerét könnyű beállítani és használni, és még a szülői felügyelettel is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy blokkolja a gyerekek nem megfelelő tartalmát az interneten való böngészés közben. De van néhány.

  A Luma szülői felügyelete a Domain Name Service (DNS) szűrés használatával működik, ami egyszerűen blokkolja bizonyos webcímeket, amelyekről ismert, hogy nem megfelelő tartalmat tartalmaznak. Luma azt mondja, hogy a weboldalak kategóriákba kerülnek, és a kategóriák a Luma alkalmazáson belül különböző besorolásúak.

  Először is beszéljünk arról, hogyan kell felállítani, és akkor beszélhetünk a hiányosságairól.

  A Luma szülői felügyeletének beállítása

  A Luma szülői felügyelete elég barebon, és csak egy alapszűrő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a tárcsát G-ről R-ig terjedő skálán állítsa be (csakúgy, mint a filmek minősítése).

  A Luma szülői felügyeletének eléréséhez nyissa meg az alkalmazást, és érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában található „Szűrés” fület.

  Alapértelmezés szerint az internet-hozzáférés korlátlan, de a fehér kör megérintésével és lefelé tartásával és a kívánt szintre húzva a Luma hálózat elkezdi blokkolni bizonyos webhelyeket és tartalmakat.

  Íme, amit az egyes szintek engedélyeznek és nem engedélyeznek egy Luma-ra:

  • G : Csak a gyermekbarát tartalomhoz, például Sprouthoz, Disneyhez vagy Nick Jr.-hez férhet hozzá.
  • PG : Hozzáférést biztosít a Google, a Wikipedia és más oktatási vagy gyermekbarát tartalmakhoz.
  • PG-13 : Szűrők a dohányzás, az alkohol, a drogok és az erőszakos témákkal.
  • R : A számítógépes fenyegetések, az illegális tevékenységek és az X-besorolású tartalom szűrése.

  Ha csak azt szeretné, hogy a gyerekek a házban luma szülői felügyelete alá kerüljenek, kiválaszthatja és kiválaszthatja, hogy melyik eszközt fogja korlátozni a hálózaton. Sajnos nem csak a hálózaton lévő eszközt érintse meg, és kiválaszthatja a tartalomszűrési szintet, hanem inkább hozzá kell adnia a háztartásban élő emberek profiljait, és hozzárendelnie az eszközöket ezekhez a profilokhoz. Tehát ha Johnnynek van egy okostelefonja és egy laptopja, akkor összekapcsolhatja ezeket az eszközöket a Luma profiljával.

  Személy hozzáadásához érintse meg a képernyő alján található „Emberek” fület.

  Érintse meg a „Személy hozzáadása” gombot.

  Írja be a nevüket. Hozzáadhat egy fotót és egy e-mail címet is, de nem szükséges. Ha elkészült, kattintson a „Hozzáadás” gombra a jobb felső sarokban.

  Az „Ok” gombra kattintva megjelenik a „Siker!” Felugró ablak.

  Ezután érintse meg a képernyő felsõ részén található „Assign” lapot.

  Keressen egy olyan eszközt az alsó listából, amely az adott személyhez tartozó személyhez tartozik, és érintse meg az „Assign” gombot.

  Ekkor a készülék megjelenik a „Hozzárendelt” rész alatt.

  Ezután érintse meg a képernyő felső részén az „Emberek” fület, és válassza ki azt a profilt, amelyhez szülői felügyeletet szeretne hozzáadni.

  Érintse meg a „Korlátozások” gombot.

  Válassza a „Tartalomszűrő” lehetőséget.

  Válasszon ki egy értékelést, ha a fehér pontot a minősítési skála mentén csúsztatja. Ha elkészült, nyomja meg a „Mentés” gombot a jobb felső sarokban.

  Beállíthatja az időkorlátokat is, hogy korlátozza, hogy hány órát kell az interneten szörföznie, valamint beállíthatja azokat az időablakokat, ahol az internet-hozzáférés nem engedélyezett az „Időhatár” és „Éjszakai” kiválasztásával.

  Mennyire hatékony a tartalomszűrés?

  Mivel a Luma DNS-alapú szűrést használ, nem a legmegfelelőbb a nem megfelelő tartalom blokkolására, ha azt szeretné. Tény, hogy rendkívül könnyű körülvenni a korlátozásokat.

  Megakadályozza a felnőtt tartalomhoz társított domainneveket, mint például a PornHub.com-t és több ezer, ragyogó pornó-központú webhelyet, de néha nem igaza van. Például, a tartalomszűrés beállítása PG-nek még mindig lehetővé tette, hogy olyan webhelyekre jussam, mint a Playboy.com és a Maxim.com, valamint olyan oldalak, amelyek nem feltétlenül felnőtt témájúak voltak, de NSFW-tartalommal könnyen elérhetők, mint például a Reddit és az Imgur.

  Továbbá, még mindig tudnék egy „Google” keresést keresni a „pornó” számára, és megmutatná nekem mindenféle cuccot, ami teljesen helytelen lenne a PG besorolásra korlátozott személynek.

  Ez minden bizonnyal jobb, mint egyáltalán nem rendelkezik szülői felügyelettel, de nagyrészt szörnyű munkát végez. Remélhetőleg a Luma a közeljövőben megváltoztatja a dolgokat, és valójában hasznos lesz a tartalomszűrés.

  New Subscription Service Protects Privacy with VPN, Shields Against Hackers with Device Antivirus, and Delivers Superior Customer Support

  Download

  • Full Size
  • Small
  • Preview
  • Thumbnail

  How effective are luma’s parental controls

  Luma Guardian, a personal IT team at your fingertips (Graphic: Business Wire)

  • How effective are luma’s parental controls

  Luma Guardian, a personal IT team at your fingertips (Graphic: Business Wire)

  ATLANTA–( BUSINESS WIRE )–Luma is once again redefining the home network experience with the debut of Luma Guardian, the world’s first personal IT team. The subscription service is a personal concierge that manages your home network’s privacy, security and performance, while offering a tech expert on demand. Luma is expanding their platform after previously launching the industry’s first WiFi mesh system with whole home WiFi, parental controls and network security scanning.

  “We invented Luma Guardian because we want to bring the experience to every household of having a personal IT team on demand at an affordable cost,” according to Dr. Paul Judge, Co-Founder and CEO of Luma. “Large businesses have full-time IT teams to manage their networks, protect their privacy, guard against hackers, and optimize speed and bandwidth. The home network is now as complex as a business network, so consumers need an IT person to keep all their technology connected and secure.”

  Luma Guardian helps you get any IT task done:

  • “Hide my Web Browsing.”
  • “Clean up Viruses from my Laptop.”
  • “Am I getting the bandwidth from my ISP that I pay for?”
  • “Tell me how to get this new connected speaker online.”

  Luma Guardian’s service includes:

  • Privacy VPN – Stealth Mode is a virtual private network (VPN) that encrypts web traffic from the user’s Luma system to the cloud, and then anonymizes the traffic before it reaches third-party websites. Stealth Mode can be turned on and off with the touch of a button in the Luma app and covers all of the devices on the home network.
  • Device Antivirus – Luma Guardian takes protection to the next level, partnering with Webroot to provide antivirus protection and remediation for up to 3 devices. Webroot SecureAnywhere® performs regular, lightning-fast scans, blocking viruses, malware, ransomware and suspicious files, while protecting users from cybercriminals.
  • ISP Speed Monitoring Luma Guardian monitors for slow or spotty Internet service and sends users a monthly report to show if they are receiving the expected speed and bandwidth from their internet service provider (ISP).
  • Premium Support – Luma Guardian members receive a priority support phone number, which enables them to move to the front of the line for assistance from a tech expert who is based in the United States. Users can also rely on the chat option through the Luma app, which provides them with expert service for all tech-related questions at their fingertips seven days a week.

  The Growing Need for Internet Privacy

  Changes in consumer data collection make it essential for everyone to have effective tools to protect their privacy. ISPs can now collect, share and sell consumer data such as browsing history and location information to marketers and other third parties. This information can be distributed without knowledge or consent, but a privacy VPN can offer protection. Luma Guardian includes Stealth Mode, a privacy VPN built into the WiFi system that can instantly provide privacy for all of the devices on your home network. Stealth Mode can be turned on and off through a simple touch of a button in the app. “Consumers deserve more control over their digital life,” said Judge.

  Consumer Cybersecurity

  Recent cyberattacks underscore the need for strong security features inside the home network and beyond. Since 2016, the Luma WiFi system has scanned home networks for malware and other threats. Luma has now partnered with Webroot, the market leader in endpoint security, network security and threat intelligence, to safeguard devices both on and off the home network through its SecureAnywhere® software.

  “We are passionate about protecting consumers from cybercrime and internet-based attacks,” said Mike Malloy, executive vice president of products and strategy at Webroot. “Our partnership means Luma customers everywhere get outstanding cyber protection.”

  Sponsored Links

  Google appears to have started a trend with its easy-to-use but pricey OnHub WiFi router. A startup company has Luma created a router with the similar goal of giving you easy-to-use wireless security, monitoring and device connections. It adds a new twist by letting you use several throughout your home in order to increase coverage to, say a corner office, similar to how Sonos WiFi speaker system works. The company calls it “surround WiFi,” and each added device requires no additional setup — the system updates and tunes the signals automatically in order to “always offer peak performance and speed,” according to the company.

  Gallery: Luma WiFi router press gallery and screen shots | 30 Photos

  Gallery: Luma WiFi router press gallery and screen shots | 30 Photos

  Luma also has “enterprise-grade” security and parental controls with device-level customization. All of that is controlled by a smartphone app that helps you quickly block unwanted users, connect devices without a password or set website ratings for your children, to name a few examples. You can also add timers to control how long your kids surf and monitor the total number of devices connected to your router, to name a few more features. There’s even a feature that appears to let you monitor user browsing (below), which is actually a bit creepy.

  Each Luma has two dual-band radios on 2.4GHz and 5Ghz bands using 802.11ac Wave 2. Multiple devices work together to form a mesh WiFi network, a system that supposedly provides more speed than using repeaters. The product is clearly not aimed at someone who may want to hack the antenna signal, but rather at folks who are willing to pay for convenience and extra features. As such, the final pricing is pretty high — it will run $249 for three devices ($99 per device) for the next 30 days, then climb to $199 per device and $499 for a three-pack. However, if you really need the simplicity and monitoring features, you now have another option besides Google. Pre-orders are open, and shipping will start in early 2016.

  Update: The pricing in the original post was incorrect and has been updated, and we’ve now included the Luma’s wireless specs.

  Android parental control is increasingly important for parents.

  MMGuardian Parental Control, a leader in the space, recently discussed the strength of android parental control and the relative merits of MMGuardian versus Android’s Restricted Profiles “Kid Mode.” See it here on Hula-Hub:

  App Blocker Technology is important for parents and MMGuardian Parental Control compares favorably to Android’s new Restricted Profiles Kid Mode.

  By Paul Grossinger

  Kid Mode, more technically called “Restricted Profiles,” is Android’s first attempt to create an app blocker that also functions as a real, native way for parents to control the content on their kids’ phones. While the idea is laudable, as Techcrunch highlighted, the implementation needs work because Kids Mode still does not provide parents with the comprehensive feature set they need to effectively keep kids safe.

  Kid Mode centers primarily on Application Control as an app blocker. It allows parents to essentially whitelist the apps they want their child to be able to access. Moreover, it allows parents to get granular within each app – enabling or disabling the app’s permissions to alter its available feature set.

  But, Kid Mode is an “opt-in” option for developers – and a virtually unknown Android option for parents. So how many developers, at this early stage, will voluntarily allow their apps to be blocked from a huge population segment of devices? That is simply unknown at this point.

  More importantly, while App Control and app blocking are very important features, Android’s attempt is not “android parental control” in the needed, comprehensive sense: – it is more of a one trick pony. App blocking is just one problem parents have with their kids’ use of devices: other issues include overuse, which is solved by instant and scheduled lock, unsavory contacts and texts, which is prevented by call and contact blocking and text monitoring, and texting while driving. MMGuardian solves each of these problems in turn, creating a much more complete android parental control solution for parents.

  In the future, Android will need to get in front of app blocking to even come close to the app blocker capability that third-party apps already provide parents today. Whitelisting and blacklisting – of both contacts and apps – is just the beginning. The future lies in true device management: setting lock and location schedules well in advance and enabling continuous safe driving and bullying protections.

  How effective are luma’s parental controls

  Photo by pixabay from Pexels

  Has your child recently gotten a phone? Setting up a few simple parental controls can keep your child safe and give yourself some peace of mind. You may be reluctant to let your child loose with a phone, but as long as you have the right settings in place and monitor what your child is doing, phones can help your child stay connected with both you and his or her friends and can serve as a powerful tool for both education and fun.

  Why Should You Use Parental Controls on Your Child’s Phone?

  First, you always want to be sure your child is safe while using his or her phone. Your child should never be allowed to give out any personal information without your permission. There are predators lurking on popular apps who will try to manipulate kids into giving them sensitive information. These predators can use this information for identity theft or worse.

  It’s also important to control what your child sees online. Even if your child isn’t searching for things he or she shouldn’t, an innocent search can sometimes lead to explicit results. Parental controls can make sure your child stays on websites with appropriate content.

  Parental controls are also important when it comes to downloading and apps and spending money on apps. If you have a younger kid, they may not understand that they are actually spending money on something. These controls will make sure that your child is not authorized to download apps or make purchases without your permission.

  In our world of ever-increasing data collection, it is important that your child’s data is protected. Setting parental controls can help with how much data is collected on your child.

  Additionally, if you have a smaller child, you may want to set up his or her phone so that apps cannot be deleted or rearranged. Kids this age often tap around on everything on the screen, and this can be frustrating if the phone is shared.

  Ready to set parental controls? Read on to learn how to set up iPhone parental controls or scroll down to learn how to set up parental controls on your child’s Android phone.

  How to Set Up iPhone Parental Controls

  Begin by going to Settings and then to Screen Time. From here, you will have several options to customize the parental controls. All of these options can be locked behind a passcode.

  Select Downtime. Once you turn on this option, you can set a time period every day or on custom days where only the apps you choose and phone calls will be accessible. This allows you to limit the amount of time your child spends on his or her phone or on certain apps.

  Select App Limits. This feature allows you to choose a particular app and set a time limit on how much your child can use it each day. Once the time is up, the app is closed. This is a great way to limit TikTok time so your kid can spend some time in the real world.

  Select Communication Limits. Once inside this setting, you can choose who your child is allowed to message, call, and FaceTime during both screen time and downtime. This feature can be helpful, because it allows your child to get in touch with you even when iPhone is in downtime.

  Select Always Allowed. From here, you can set which apps are always allowed for use on the phone and which apps are only available during set screen times.

  Select Content and Privacy Restrictions. You will have many options on this screen. You can choose whether your child can install or delete apps and make in-app purchases without a password.

  Content Restrictions lets you limit the types of content your child can consume, both on the web and in other apps. You can also allow only approved websites. You can opt of out multiplayer games and adding friends from games.

  There are also many privacy features you can select. You can choose which apps are allowed to use your child’s location and which apps can use other features like photos, calendars, the microphone and more. You can turn the Share My Location Feature on and off. You can also turn off advertising.

  This screen also controls whether your child can make changes to passwords, accounts, and volume. You can even set the Do Not Disturb While Driving Feature.

  How to Set Up Android Parental Controls

  Go to Settings, then System, then Advanced, then Multiple Users. Then choose add a user.

  As you create your child’s account, you will be able to set controls. If you do not want your child to be able to access the Play Store to download apps and other content, just Skip Setup.

  If you choose to let your child have access to the Play Store, you can go to the app and choose Settings from the hamburger menu. Then choose Parental Controls. From here, you can put restrictions on the types of apps and content your child can download. You can also require a PIN for purchases.

  The Family Link app allows you to have control over the apps your child uses. It also gives you the option of setting a bedtime, or a time each night when your child can no longer use the phone and allowed screen times. You can even pause your child’s phone if you want his or her attention during family game night.

  The Family Link app lets you keep track of where your child is. You can even know if he or she enters or leaves a designated space. You can also easily locate your child and your child can send you a notification if he or she needs to be picked up from somewhere.

  Parents now have more control over their child’s cell phone usage than ever. Both Apple and Android make it easy to keep your child safe and keep their information secure.